Nối tiếp những thành quả tích cực từ việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh sưu tầm, tìm hiểu ...