Bài dự thi kiến thức liên môn với chủ đề tích hợp bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng